Forsikring

Bandyforbundets lisensordning er et av de viktigste kriteriene for forbundets og kretsenes aktivitetstilbud. For å delta i aktiviteter (serie – og cupkamper) er det en forutsetning at spillere født 1999 (sesongen 11/12) eller tidligere løser lisens. En spiller vil ikke være berettiget til å spille dersom vedkommende ikke har løst lisens. Et lag som benytter en spiller som ikke er spilleberettiget, vil miste poeng.
Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier og øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer. Ordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere som deltar i obligatoriske kamper (serie- og cupkamper) har løst lisens. Etter en omfattende anbudsrunde har forbundet inngått en forbedret avtale for ulykkesforsikringen som er knyttet til lisensen.
Fra 1.9.2009 vil forsikringen leveres av Chartis, samtidig får vi en vesentlig økning i de fleste forsikringssummene. Når det f eks gjelder medisinsk invaliditet økes forsikringssummen med 50 %. Klubbene har uttrykt ønske om økt dekning for behandlingsutgifter. Fysikalsk behandling har tidligere ikke vært omfattet i grunnlisensen, nå blir forsikringssummen kr 8 000. I den utvidede lisensen økes forsikringssummen fra kr 3 500 til kr 20 000.
Forsikringssummer for operasjon ved privat klinikk er også vesentlig forbedret.

Ved spørsmål kan Norges Bandyforbund kontaktes på telefon 21 02 95 70

Melding av skader:
Skader som er inntruffet før 1.9.2009 skal meldes til If. Skader som er inntruffet 1.9.2009 eller senere meldes til Chartis.
Forsikringsnummeret som skal benyttes hos Chartis er 104-7259
Skademeldingsskjema kan lastes ned på linken under.

Meldefrist:
Skadetilfeller må meldes til forsikringsselskapet innen ett år etter at sikrede har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet.