Bestemmelser vedrørende draktreklame

1. Klubber tilsluttet Norges Bandyforbund kan inngå kontrakter om reklame på godkjente spilledrakter.

2. Ved inngåelse om draktreklame må reklamen ikke virke anstøtende på innebandysportens utøvelse eller stride mot idrettens idéer.

3. Klubbnavn, merke og nummerbetegnelse må fortsatt være det dominerende på drakten.

4. Reklamen må plasseres slik at den ikke virker skjemmende, forvirrende for spillet eller fremtredende. Den bør fortrinnsvis plasseres på trøyen øverst på ryggen.

5. Reklameteksten eller illustrasjonens størrelse må ikke være så stor at den gjør nummerbetegnelsen vanskelig å oppfatte for dommeren.

6. Reklamens farger bør stå i forhold til drakten.

7. Reklamens materiale må være av en slik art at den ikke kan skade spillere eller deres utstyr.

8. Reklamen må være festet på drakten.

9. Norges Bandyforbund eller kretsstyrene er ikke økonomisk ansvarlig ved kontraktbrudd mellom partene.

10. Dersom reklame på klubbenes spilledrakter strider mot vedtatte bestemmelser kan Norges Bandyforbund nekte disse benyttet innenfor organisasjonen, eventuelt bøtelegge klubbene.

11. NBF har i henhold til tingvedtak rett til reklame på samtlige klubbdrakter som benyttes av lisensierte spillere. (Plassering: Venstre/høyre skulder 6×13 cm, klubbene ansvarer for påsetting.) Reklamen inngår som obligatorisk utstyr.